SPORTEDZŐ (A SPORTÁG MEGJELÖLÉSÉVEL)–SPORTSZERVEZŐ

Száma: 5 1014 20 02

Tevékenységi köre:

  • sportág-specifikus oktatás,
  • edzéstervezése, edzésnapló készítése,
  • edzéskoncepciók tervezése,
  • képességfejlesztés (általános és speciális),

2 éves képzés

Államilag finanszírozott

A sportedző –sportszervező szakember sportág-specifikusan, célirányosan tervezi, szervezi és irányítja a sportolók, csapatok rövid-, közép-és hosszú távú felkészítését és versenyeztetését. Megtanítja a sportág technikai, taktikai és játékrendszer-ismereteit, játék-és versenyszabályait. Értékeli a sportolók edzéseken és a versenyeken nyújtott teljesítményét, a korszerű pedagógiai és edzéselvek, edzésmódszerek figyelembevételével fejleszti teljesítőképességüket és teljesítő-készségüket.

Vezetési, szervezési és pénzügyi tanulmányaira alapozva részt vesz sportklubok, szakosztályok munkájában, irányításában. Sporthoz és rekreációhoz kapcsolódó rendezvényeket szervez. Amennyiben a szakszövetség a munkakör betöltését nem köti egyéb feltételekhez, úgy a szakképesítés a megjelölt sportágban edzői, oktatói munkakör betöltésére jogosít a 157/2004. (V. 18.) Korm. rendelet alapján.

A szakképzettséggel betölthető munkakörök: sportfoglalkozások (edzésprogramok) szervezője és vezetője, egészségmegőrző programok vezetője, sport szakreferens, aerobic oktató, fitness-wellness asszisztens, fitnesz edző, programszervező, termékbemutató-szervező, rendezvényszervező és –bonyolító, sport-rendezvényszervező, szabadidő szervező, aerobic terem üzletvezetője, fitness klub vezetője, fitness terem vezető, fürdővezető, horgászegyesületi vezető, kondicionálóterem vezető, mozgásstúdió-vezető, sport szakosztályvezető, sportegyesület vezetője, sportklub vezetője, sportlétesítmény vezető, sportosztály vezetője, strandvezető, szabadidő központ igazgatója.

 

A fizikai alkalmassági vizsga feladatait a képző intézmény állítja össze azzal a megkötéssel, hogy a megjelölt sportágakhoz kapcsolódó feladatoknak megfelelően kell mérniük az illeszkedő motoros képességek és sportági technikák szintjét.

 

Követelmények:

A tanuló az ágazati alapoktatás során elsajátítja a szakma gyakorlásához elengedhetetlen elméleti ismereteket, és gyakorlati tevékenysége során a résztvevők előképzettséghez, korosztályhoz igazítva alkalmazza azokat. Ezen ismeretek birtokában, a motoros képességek fejlesztésére irányuló gyakorlati foglalkozások előkészítését, bemelegítését megtervezi és levezeti. Betartja a balesetvédelmi szabályokat, a szaknyelvet pontosan alkalmazza. A sportszakmai terminológiát használva a kommunikációs helyzetnek és az életkori sajátosságoknak megfelelően hatékonyan kommunikál. Az általa összeállított feladatot feladatvégzés helyességét ellenőrzi, hibát javít.

 

 

Az első évben:

Az ágazati alapvizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam eredményes teljesítése.

Írásbeli sport ágazati alapvizsga (teszt jellegű feladatok) 90 perc

Gyakorlati vizsga: bemelegítés megtervezése és levezetése - 15 perc tervezési munka után 20 percben vezeti le a bemelegítést futófeladatokkal, gimnasztikai gyakorlatokkal, majd 10 percben értékeli feladatmegoldását.

(45 perc)

  1. évben:

Szakmai vizsga

Valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes teljesítése.

Szakmához kötődő további sajátos követelmények: A portfólió a szakmai vizsgát megelőző legalább 30 naptári nappal korábban történő leadása

Központi interaktív vizsga / Sportedző-sportszervező elméleti záróvizsga (teszt jellegű feladatok) – 90 perc

Projektfeladat

Sportedző-sportszervező gyakorlati záróvizsga

 

Portfólió: Projektmunka, illetve a tanuló haladásáról, eredményeiről, munkáiból összeállított, a mentoráló gyakorlati oktató vagy szaktanár által hitelesített dokumentum.

A portfólió a képzés teljes időtartama alatt készül.

A portfólió tartalma: (1) Sportesemény megtervezése (versenykiírás, meghívó, lebonyolítás terve, pénzügyi terv, jelentőség)(2)Sportági edzésterv elkészítése (felkészülési időszak terve, amennyiben az adott sportágban ez nem releváns, a képző intézmény döntése alapján eltérhet)(3)Hospitálási jegyzőkönyvek (sportág-specifikus edzés-és versenylátogatás elemzése megadott tartalmi szempontok alapján)(4)Egybefüggő szakmai gyakorlat edzésnaplói és tanulói önértékelése

Portfólió védése és sportági mozgásforma oktatása

 

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 50 perc

 

 Jelentkezési határidő: 2021.09.05.