SZC logo

Győri Szakképzési Centrum

OM kód: 203037/027 | 9023 Győr, Kodály Zoltán utca 20-24.

Intézmény logo

Győri SZC Sport és Kreatív Technikum

HírekKözérdekű adatokKRÉTA

Tanév rendje

Aktuális információ

7/2023. (VIII. 24.) KIM rendelet
a 2023/2024. tanév szakképzésben alkalmazandó rendjéről


A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 123. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 128. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:


1. § (1) E rendeletet kell alkalmazni a szakképző intézményben a 2023/2024. tanévben szervezett szakképzés időbeli ütemezésének rendjére.
(2) A köznevelésért felelős miniszter által a 2023/2024. tanév köznevelési intézményekben alkalmazandó rendjére vonatkozóan kiadott miniszteri rendeletet kell alkalmazni
a) a szakképző intézménybe általános vagy rendkívüli felvételi eljárás keretében történő felvétel és beiratkozás,
b) a szakképző intézmény tizedik évfolyamán a tanuló szövegértési és matematikai eszköztudás fejlődése, továbbá a tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérése, valamint
c) az érettségi vizsga
időbeli ütemezésének rendjére.
(3) A többcélú szakképző intézmény által ellátott köznevelési alapfeladat tekintetében a köznevelésért felelős miniszter által a 2023/2024. tanév köznevelési intézményekben alkalmazandó rendjére vonatkozóan kiadott miniszteri rendeletet az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.


2. § (1) A tanítási év
a) első tanítási napja 2023. szeptember 1. (péntek),
b) utolsó tanítási napja 2024. június 14. (péntek), az utolsó évfolyamon 2024. május 3. (péntek).
(2) A tanítási évben a tanítási napok száma 179.
(3) A szakirányú oktatás utolsó évfolyamát teljesített tanulók számára az utolsó évfolyam elvégzését igazoló bizonyítvány kiállításának napja 2024. május 6.
(4) A technikum tizenkettedik évfolyamán a közismereti tantárgyak, valamint a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 125. § (4) bekezdése alapján a korábbi vizsgarendszer szerinti érettségi vizsgát választók számára a képzés ágazatának megfelelő ágazati, ágazaton belüli specializáció szakmai vizsgatárgy vizsgájára való felkészítés 2024. május 3-áig (péntek) tart.
(5) A (4) bekezdés szerinti tantárgyak év végi osztályzatát a tanuló törzslapjába 2024. május 3-áig be kell jegyezni.


3. § A tanítási év első féléve 2024. január 19-éig tart. A tanuló félévi értesítőjét 2024. január 26-áig kell közölni.


4. § A tanítási évben – a tanítási napokon felül – az oktatói testület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra hat munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról – az oktatói testület véleményének kikérésével – a diákönkormányzat jogosult dönteni, egy tanítás nélküli munkanap pedig kizárólag pályaorientációs célra használható fel.


5. § (1) Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. október 27. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2023. november 6. (hétfő).
(2) A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. december 20. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2024. január 2. (kedd).
(3) A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2024. március 27. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2024. április 3. (szerda).
(4) Az igazgató az (1)–(3) bekezdésben meghatározott szünetek mellett – a tanítási év kezdő és befejező napjának változatlanul hagyásával – más időpontban is elrendelhet szünetet, valamint a szünet kezdő és befejező napját módosíthatja, ha – a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 110. §-ának megtartásával – heti pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti.
(5) A nemzetiségi nevelés-oktatásban részt vevő szakképző intézmény igazgatója az (1)–(3) bekezdésben meghatározott időponttól eltérhet, továbbá a (4) bekezdésben meghatározottak szerint szünetet rendelhet el, ha azt a nemzetiségi hagyományok vagy az anyanemzet hagyományai indokolják.
(6) Az (1)–(5) bekezdés szerinti szünet munkanapjain a szakképző intézmény – szükség esetén – gondoskodik a tanulók felügyeletéről. A felügyelet megszervezéséről több szakképző intézmény közösen is gondoskodhat.


6. § A szakmai vizsgaidőszak első napja:
a) az október–novemberi vizsgaidőszak esetén 2023. október 2. (hétfő),
b) a február–márciusi vizsgaidőszak esetén 2024. február 5. (hétfő),
c) a május–júniusi vizsgaidőszak esetén 2024. május 6. (hétfő).


7. § Ez a rendelet 2023. szeptember 1-jén lép hatályba.


8. § Ez a rendelet 2024. augusztus 31-én hatályát veszti.

 

 

A belügyminiszter 30/2023. (VIII. 22.) BM rendelete a 2023/2024. tanév rendjéről

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés a), b), p) s r) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 1?_2/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 29. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

 

1.  A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed

a) - fenntartóra tekintet nélkül -
    aa) az iskolákra,
    ab) a kollégiumokra,
    ac) a gyógypedagógiai; kondukt_ív pedagógiai nevelési-oktatási intézmények iskoláira és kollégiumaira, továbbá a fejlesztő nevelést-oktatást végző iskolaként működő gyógypedagógia( konduktív t pedagógiai neve_lési-oktatási intézményekre,
    ad) a többcélú köznevelési intézmények iskoláira és kollégiumaira [a továbbiakban az aa)-ad) alpontban foglaltak együtt: nevelési-oktatási intézmény],
    ae) az egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani intézmények utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózataira,

b) az Oktatási Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal),

c) a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokra, a járási (fővárosi kerületi) hivatalokra,

d) a tankerületi központokra és a Klebelsberg Központra,

e) a tanulókra és az iskolákba jelentkezőkre,

f) a pedagógusokra,

g) a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítőkre, a műszaki, a kisegítő és az egyéb munkakört betöltőkre, valamint

h) a tanulók és a jelentkezők törvényes képviselőire.

 

2.  A tanév, a tanítási év

 

2. § (1) A nevelési-oktatási intézményekben a munk t a tanév, ezen belül a tanítási év keretei között kell megszervezni.

{2) Ha e rendelet másképp nem rendelkezik, a 2023/2024. tanévbe_na tanítási év első tanítási napja 2023. szeptember 1 (péntek) és utolsó tanítási napja 2024. június 21. (péntek). A tanítási napok száma - a gimnázium, a szakgimnázium és a szakiskola kivételével valamennyi intézménytípusban száznyolcvan nap. A nappali oktatás munkarendje szerint működő szakgimnáziumban százhetvenhat, gimnáziumban és szakiskolában százhetvenhét nap a tanítási napok száma.

(3) Az iskola utolsó, befejező évfolyamán vagy befejező szakképzési évfolyamán az utolsó tanítási nap

     a) középfokú iskolákban május 3. (péntek),
     b) a két évfolyamos részszakmára való felkészítést folytató szakiskolákban május 31. (péntek).

(4) A tanítási év lezárásának, a tanuló minősítésének, a magasabb évfolyamra lépésnek nem akadálya, ha az iskola

- a rendkívüli tanítási szünet elrendelése.miatt kieső tanítási napokat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 30. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint nem tudja teljes egészében pótolni. Az iskola indokolt esetben gondoskodik az elmaradt tananyag 2024/2025. tanítási évben történő feldolgozásáról.

(5) A tanítási év lezárását követően az iskola - ha az iskola fenntartója azzal egyetért, és az ahhoz szükséges feltételeket biztosítja - a tanulói részére pedagógiai program végrehajtásához nem kapcsolódó foglalkozásokat szervezhet, amelyeken a részvételt a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az iskola igazgatójához benyújtott kérelemben' kezdeményezheti:

(6) A 2023/2024. évi átmeneti időszak téli közfoglalkoztatásával összefüggő képzési programban felnőttoktatás keretében részt vevő tanulók a 2023/2024. tanévre szeptember 1-jét követően is beiratkozhatnak.

(7) Az iskolai végzettséggel nem rendelkező, munkanélküli vagy inaktív személyek alapfokú végzettség megszerzését, funkcionális analfabetizmus csökkentését, képzési vagy foglalkoztatási programokba történő bekapcsolódását célzó projektben részt vevő, felnőttoktatás keretében tanulók a 2023/2024. tanévre 2023. szeptember 1-jét követően is

 

3. § Az alapfokú művészeti iskolákban és a felnőttoktatásban a tanítási év első és utolsó napját - a tanítási év első és utolsó hetének keretében - az igazgató határozza meg.

 

4. § (1) A tanítási év első féléve 2024. január 19-ig tart. Az iskolák 2024. január 26-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. A 3. §-ban meghatározott esetben az első félév utolsó napját az igazgató állapítja meg. Az értesítést ettől a naptól számított öt munkanapon belül kell megküldeni.

(2) Az első félév és tanítási év utolsó napját, a középiskolában a május-júniusi szóbeli érettségi vizsgaidőszak utolsó napját követő tizenöt napon belül az iskolák a nevelőtestületi értekezleten elvégzik a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet .tájékoztatás céljából meg kell küldeni a fenntartónak.

 

3. Tanítási szünet a tanítási évben, a tanítás nélküli munkanapok

 

5. §  A tanítási évben - a tanítási napokon felül - a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában, a fejlesztő nevelést-oktatást végző iskolában és· az alapfokú művészeti iskolában négy, a nappali oktatás munkarendje szerint működő gimnáziumban, szakiskolában és készségfejlesztő iskolában hét, a szakgimnáziumban nyolc, az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózatban négy munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből - az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat kivételéve! - egy tanítás nélküli munkanap programjáról - a nevelőtestület véleményének kikérésével - az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni, egy tanítá nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható fel.

6. § (1) Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. október 27. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2023. november 6. (hétfő).

(2) A téli szünet előtti utolsó tanítási nap december 21. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap 2024. január 8. (hétfő).

(3) A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap március 27. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2024. április 8. (hétfő).

(4) Az iskola az (1)-(3) bekezdésben meghatározott szünetek mellett - a tanítási év kezdő és befejező napjának változatlanul hagyásával - más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, valamint a szünetek kezdő és befejező napját módosíthatja, ha - az Nkt. § (2) és (3) bekezdésében meghatározottak megtartásával - heti pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti.

(5) A nemzetiségi oktatásban részt vevő iskolák az (1)-(3) bekezdésben megha!ározott időpontoktól eltérhetnek, továbbá a (4) bekezdésbim meghatározottak szerint a tanulók részére szünetet adhatnak, ha azt a nemzetiségi hagyományok vagy az anyanemzet hagyományai indokolják.

(6) Az (1)-(5) bekezdésben szabályozott szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, az iskolák - szükség esetén -

gondoskodnak a tanulók felügyeletéről. A felügyelet megszervezéséről több iskola közösen is gondoskodhat.

 

4.   Az általános iskolai beiratkozás és a középfokú iskolai, a kollégiumi felvételi eljárás, valamint az Arany János Programokkal kapcsolatos feladatok lebonyolításának ütemezése

 

7. § Az Nkt. 50. § (7) bekezdése alapján az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2024. április 18-19-én kell beíratni.

8. § A középfokú iskolai, a kollégiumi felvételi eljárás, valamint az Arany János Programokkal kapcsolatos feladatok lebonyolításának üt:mezését a 2. melléklet tartalmazza.

 

5.  A vizsgák rendje

9. § (1) Az érettségi vizsgákat az 1. mellékletben foglaltak szerint kell megtartani.

(2) Az alapfokú művészeti iskolákban a tanítási év utolsó három hetében lehet vizsgát szervezni. A vizsga időpontját az iskola igazgatója határozza meg.

(3) A szakgimnáziumban és a szakiskolában a· képesítő vizsgák időpontját a köznevelésért felelős miniszter

  1. szeptember utolsó munkanapjáig teszi közzé aHivatal honlapján.

 

6.  A témahetek és a témanap megszervezése

10. § (1) A nevelési-oktatási intézmények · működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 7. § (4) bekezdése szerinti projektoktatást lehetővé tevő témahetek és témanap időpontjai:

a) Magyar Diáksport Napja 2023. szeptember 29.,
b) ,,PÉNZT'pénzügyi és vállalkozói témahét március 4-8. között,
c) Digitális Témahét április 8-12. között,
d) Fenntarthatósági Témahét április 22-26. között.

(2) A nevelési-oktatási intézmény a munkatervében meghatározott módon részt vehet a témahetekhez, témanaphoz kapcsolódó programokon, továbbá a tantervben előírt, az adott témával összefüggő tanítási órákat, valamint egyéb foglalkozásokat a témahét, témanap keretében megszervezheti.

 

7. Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés elrendelése

11. § (1) A tanév során az országos mérést az alábbi évfolyamokon és mérési területeken kell lebonyolítani:

a) 4-5. évfolyam: szövegértés, matematika mérés;
b) 6-11. évfolyam: szövegértés, matematika, természettudomány, idegen nyelvi mérés az angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében, célnyelvi mérés angol, német, kínai nyelvből;
c) 5-11. évfolyam: digitális kultúra és történelem kísérleti mérés.

(2) A mérésben érintett tanulók a 4. évfolyamonegy, az 5. évfolyamon két, a 6-11. évfolyamon három mérési napon vesznek részt.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott mérések előkészítéséhez szükséges, a Hivatal által meghatározott adatokat

az iskolák 2023. december 6-ig küldik meg.

(4) Azok az iskolák, amelyekben a matematika tantárgyat az adott nemzetiség nyelvén oktatják, a (3) bekezdésben szereplő adatszolgáltatás során egyénenként jelzik, hogy melyek azok a tanulók, akik számára a matematika mérőeszközt a Hivatal a nemzetiség nyelvén biztosítsa. Ezek a tanulók a matematika mérést a nemzetiség nyelvén teljesítik.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott méréseket az iskoláknak a Hivatal által meghatározott ütemezés szerint kell lebonyolítaniuk. A .mérésekre 2024. március és 2024. június 3. között kerül sor.

(6) A méréseket a Hivatal által elkészített - és informatikai rendszerének közvetítésével az iskolák számára elérhetővé tett - digitális mérőeszközök alkalmazásával kell lebonyolítani.

(7) Az iskolák az (1)  bekezdésben  meghatározott  mérések  lezárásához  kapcsolódó  adatokat  legkésőbb 2024. június 12-ig küldik

(8) A Hivatal az (1) ekezdés a) és b) pontja szerinti mérések- kivéve a 9-11. évfolyam nyelvi méréseit - előzetes tanulói eredményeit június 14-ig küldi meg az iskoláknak.

(9) A nemzetközi rl} rési féladatokban az iskolák és tanulóik a Hivatal felkérése alapján vesznek részt.

(10) A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az általános iskolák 2023. október 13-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért a pedagógus indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. Az általános iskolák 2023. október 27-ig jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. Az e bekezdésben meghatározott vizsgálatokat az általános iskolák a kiválasztott tanulókkal 2023. december 8-ig elvégzik.

(11) Az általános iskolai feladatellátásban részt vevő nevelési-oktatási intézmények a nyolcadik évfolyamos tanulóik számára - a felnőttoktatásban tanulók kivételével - szeptember 19. és 2023. október 11. között megszervezik az Nkt. 80. § (1a) bekezdése alapján a pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálatát a Hivatal által elkészített - és informatikai rendszerének közvetítésével az iskolák számára elérhetővé tett - digitális mérő- és támogató eszközökkel, a Hivatal által kiadott eljárásrend alkalmazásával. A vizsgálat lebonyolításához kapcsolódó adatokat az iskolák a Hivatal részére 2023. október 18-áig küldik meg.

(12) A 2023/2024. tanévben az 80. § (9) bekezdése és a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 35. § (5) bekezdése alapján, országos mérés, értékelés keretében a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát az iskolák - az 1-4. évfolyamon, valamint a felnőttoktatásban tanulók kivételével - a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében 2024. január 9. és 2024. május 10. között szervezik meg. A mérés eredményeit az érintett iskolák 2024. június 21-ig töltik fel a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt rendszerbe.

 

12. § (1) 2024. január 8. és 2024. április 30. között szakmai ellenőrzés keretében a Hivatal az általa kiválasztott nevelési- oktatási intézményekben, az intézményi dokumentumokban megvizsgálja, hogy az intézmények a 2020. évi Nemzeti alaptantervhez illeszkedő tartalmi szabályozókat a felmenő rendszerben bevezették-e.

(2) Az {1) bekezdés szerinti ellenőrzésről készült jelentést a Hivatal 2024. augusztus 30-ig küldi meg a köznevelésért felelős miniszter részére.

 

8. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet 2023. szeptember 1-jén lép hatályba.

14. § Ez a rendelet 2025. június l-jén hatályát veszti.

 

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

 

 

 

1. melléklet a 30/2023. (VIII. 22.) BM rendelethez

 

Érettségi vizsgaidőszakok, vizsganapok

 

1. A 2023. évi október-novemberi írásbeli érettségi vizsgák

 

 

A

B

C

1.

Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga

Középszintű írásbeli érettségi vizsga

ldőpont

2.

nemzetiségi nyelv és irodalom

nemzetiségi nyelv és irodalom

2023. október 13., 8.00

3.

magyar nyelv és irodalom

magyar nyelv és irodalom, magyar mint idegen nyelv

2023. október  16., 8.00

4.

földrajz

földrajz

2023. október 16., 14.00

5.

matematika

matematika

2023. október 17., 8:00

6.

latin nyelv, héber nyelv

latin nyelv, héber nyelv

2023. október 17., 14:00

7.

történelem

történelem

2023. október 18., 8:00

8.

francia nyelv

francia nyelv

2023. október 18., 14.00

9.

angol nyelv

angol nyelv

2023. október 19., 8:00

10.

kémia, gazdasági ismeretek, honvédelmi alapismeretek

kémia, honvédelmi alapismeretek, természettudomány, pszichológia

2023. október 19., 14:00

11.

ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak, vizuális kultúra

ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak, vizuális kultúra

2023. október 20., 8:00

12.

filozófia

filozófia

2023. október 20., 14:00

13.

német nyelv

német nyelv

2023. október 24., 8:00

14.

belügyi rendészeti ismeretek, dráma, mozgóképkultúra és médiaismeret

belügyi rendészeti ismeretek, dráma, mozgóképkultúra és médiaismeret

2023. október 24., 14:00

15.

informatika, digitális kultúra

informatika, digitális kultúra

2023. október 25., 8:00

16.

orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon nem szereplő nyelvek

orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon nem szereplő nyelvek

2023. október 25., 14:00

17.

olasz nyelv

olasz nyelv

2023. október 26., 8:00

18.

biológia, közigazgatási ismeretek, társadalomismeret

biológia

2023. október 26., 14:00

19.

spanyol nyevl

spanyol nyelv

2023. október 27., 8:00

20.

fizika, ének-zene

fizika, ének-zene, művészettörténet

2023. október 27., 14:00

 

2. A 2023. évi október-novemberi szóbeli érettségi vizsgák

 

A

B

C

1.

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga

Középszintű szóbeli érettségi vizsga

Időpont

2.

szóbeli vizsgák

-

2023. november 9-13.

3.

-

szóbeli vizsgák

2023. november 20-24.

 

3. A 2024. évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák

 

A

B

C

1.

Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga

 Középszintű érettségi írásbeli vizsga

időpont

2.

nemzetiségi nyelv és irodalom

nemzetiségi nyelv és irodalom

2024. május 3., 8:00

3.

magyar nyelv és irodalom

magyar nyelv és irodalom, magyar mint idegen nyelv

2024. május 6., 9:00

4.

matematika

matematika

2024. május 7., 9:00

5.

 történelem

történelem

2024. május 8., 9:00

6.

angol nyelv

angol nyelv

2024. május 9., 9:00

7.

német nyelv

német nyelv

2024. május 10., 9:00

8.

-

digitális kultúra

2024. május 13., 8:00

9.

ének-zene, belügyi rendészeti ismeretek

ének-zene, belügyi rendészeti ismeretek

2024. május 13., 14:00

10.

biológia

biológia

2024. május 14., 8:00

11.

közigazgatási ismeretek

-

2024. május 14., 14:00

12.

ágazati szakmai vizsgatárgyak, ágazaton belüli specializáció szakmai vizsgatárgyak

ágazati szakmai vizsgatárgyak, ágazaton belüli specializáció szakmai vizsgatárgyak

2024. május 15., 9:00

13.

kémia

kémia

2024. május 16., 8:00

14.

földrajz

földrajz

2024. május 16., 14:00

15.

orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon nem szereplő nyelvek

orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon nem szereplő nyelvek

2024. május 17., 8:00

16.

gazdasági ismeretek, honvédelmi alapismeretek

honvédelmi alapismeretek, természettudomány

2024. május 17., 14:00

17.

digitális kultúra

-

2024. május 21., 8:00

18.

latin nyelv, héber nyelv

latin nyelv, héber nyelv

2024. május 21., 14:00

19.

fizika

fizika

2024. május 22., 8:00

20.

vizuális kultúra

vizuális kultúra

2024. május 23., 14:00

21.

francia nyelv

francia nyelv

2024. május 23., 8:00

22.

filozófia

filozófia

2024. május 23., 14:00

23.

spanyol nyelv

spanyol nyelv

2024. május 24., 8:00

24.

mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma

mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma

2024. május 24., 14:00

25.

olasz nyelv

olasz nyelv

2024. május 27., 8:00

 

4. A 2024. évi május-júniusi szóbeli érettségi vizsgák

 

A

B

C

1.

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga

Középszintű szóbeli érettségi vizsga

ldöpont

2.

szóbeli vizsgák

-

2024. június 5-12.

3.

-

szóbeli vizsgák

2024. június 17. - július 3.

 

 

 

2.  melléklet a 30/2023. (VIII. 22.) BM rendelethez

 

A középfokú iskolai, a kollégiumi felvételi eljárás, valamint az Arany János Programokkal kapcsolatos feladatok lebonyolításának ütemezése a 2023/2024. tanévben

  A B
1. Határidók Feladatok
2. 2023. szeptember 8. A köznevelésért felelős miniszter pályázatot hirdet az Arany János Tehetséggondozó Programba és az Arany János Kollégiumi Programba történő jelentkezésekről.
3. 2023. szeptember 30. A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák tanulmányi területének meghatározó formáját.
4. 2023. október 20. A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs rendszerében - a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint - meghatározzák tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi eljárások rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat.
5. 2023. október 20. A középfokú iskolák, kollégiumok nyilvánosságra hozzák a honlapjukon a felvételi tájékoztatújukat.
6. 2023. október 31. Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos tanuókat a felvételi eljárás rendjéről.
7. 2023. október 31. Az általános iskola tájékoztatja a hetedik évfolyamra járó tanulók szüleit arról, hogy gyermekük iskoláztatásával kapcsolatos kérdésben a szülők közösen döntenek, valamint arról, hogy ha az iskolaválasztással kapcsolatban a szülők vagy a szülő és a gyermek között vita van, annak eldöntése a gyámhatóság hatáskörébe tartozik, és gyermekük felvételi lapjait az általános iskola a gyámhatóság döntés szerint továbbítja
8. 2023. november 15. A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények jegyzékét.
9. 2023. november 30. A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező - az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázat benyújtása esetén a pályázatban megjelölt - intézménybe.
10. 2023. december 8.

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig az időpontig jelentik a Hivatalnak - a Hivatal által meghatározott módon - a hozzájuk a központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezők alapján a feladatlapigényüket.

11. 2023. december 8.

Az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázatok benyújtása.

12. 2024. január 18.

Az Arany János Kollégiumi Programba történő pályázatok benyújtása.

13. 2024. január 19.

Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkezőkkel.

14. 2024. január 20.

Az általános felvételi eljárás kezdete.

15. 2024. január 20., 10:00

Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban. Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára az érintett intézményekben.

16. 2024. január 30., 14:00

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

17. 2024. január 31.

Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkező, a pótló írásbelin részt vett tanulókkal.

18. 2024. február 9.

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.

19. 2024. február 9.

Az Arany János Tehetséggondozó Programban és az Arany János Kollégiumi Programban részt vevő intézmények a programra benyújtott pályázatok eredményéről - egymás egyidejű előzetes értesítésével és a köznevelésért felelős miniszter bevonásával - értesítik az érintett törvényes képviselőket, tanulókat és általános iskolákat.

20. 2024. február 21.

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak. (A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is továbbíthatja a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak.)

21. 2024. március 4. - március 20.

A szóbeli vizsgák az általános felvételi eljárás keretében.

22. 2024. március 22.

A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.

23. 2024. április 8-10.

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában. (A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezés esetén a szülő egyénileg is előállíthatja a módosító tanulói adatlapot.}

24. 2024. április 10.

A módosító tanulói adatlapok továbbításának határnapja. Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap egyik példányát, és a módosító tanulói adatlapot továbbítja a Hivatalnak. (A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezés esetén a szülő egyénileg is továbbíthatja a módosító tanulói adatlapot a Hivatalnak.)

25. 2024. április 12.

A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját ABC sorrendben.

26. 2024. április 17.

A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek

27. 2024. április 22.

A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort - a Hivatal által meghatározott módon - megküldi a Hivatalnak. 

28. 2024. április 26.

A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).

29. 2024. május 2.

A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

30. 2024. május 6-22.

Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.

31. 2024. május 6. - augusztus 31.

A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

32. 2024. május 22.

A 2024. május 22-ig megtartott r.endkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.

33. 2024. június 1.

A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.

34. 2024. június 26-28.

Beiratkozás a középfokú iskolákba.

 

 

A belügyminiszter 31/2023. (VIII. 22.) BM rendelete
az ellenőrzött anyagokról szóló 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet módosításáról

 

Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az ellenőrzött anyagokról szóló 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 4. §-sal egészül ki:
,,4. § E rendelet tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5-7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént:•

2. § Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § Az R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

4. § Az R. 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

6. § E rendelet tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5-7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

 

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

A 2023/2024 tanév rendje, fontosabb eseményei


Partnereink

SZC logo

Győri Szakképzési Centrum


Győri SZC Sport és Kreatív Technikum

9023 Győr, Kodály Zoltán utca 20-24.

Telefon: +3696427244

E-mail: sk@sporteskreativtechnikum.hu

OM azonosító: 203037/027


2024Győri SZC Sport és Kreatív Technikum